Obchodní podmínky

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami, udělujete souhlas společnosti amedio group s.r.o., IČ 28615760, sídlem v Ostravě na ulici Tilschové 953/12, PSČ 709 00, dál jen amedio group s.r.o., ke zpracování Vašich údajů a dále souhlasíte se zasíláním e-mailových sdělení komerčního charakteru na kontaktní e-mail, uvedený při registraci.

Principy fungování webu

Vámi poskytnutá data budou uložena na serverech, které provozuje společnost amedio group s.r.o., na dobu neurčitou a využívána mohou být na všech projektech, které společnost amedio group s.r.o. provozuje.

Dále souhlasíte s možným umístěním komerční reklamy, ať už textové či grafické, na stránkách, které budou obsahovat Vámi přidaná data.

Správnost poskytnutých dat

Vámi uváděná data, ať už texty či obrázky, musí splňovat následující podmínky:

  1. texty musí být originální a unikátní, nesmí se jednat o kopii textu z jiných zdrojů
  2. texty musí odpovídat reálnému stavu (týká se zejména adresy, kontaktů a otevíracích hodin)
  3. texty musí být pravdivé, nesmí být zavádějící či v rozporu se zákony České republiky a dobrými mravy
  4. fotografie, či obrázek, kterou přidáváte k danému záznamu musí zobrazovat skutečnou pobočku

Licenční ujednání

Odesláním fotografie a textů, poskytuji společnosti amedio group s.r.o. nevýhradní, bezúplatnou licenci k zaslaným datům, a to ke všem způsobům jejich užití dle ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon v platném znění.

Dále potvrzuji, že jsem oprávněn společnosti amedio group s.r.o. poskytnout oprávnění zaslaná data užít a to v plném rozsahu, viz. předchozí věta.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 a společnost amedio group s.r.o. si vyhrazuje právo na jejich změny.


Aktuálně sledujeme 2540 lékáren na území České republiky

Chcete k nám přidat i svou lékárnu?     Přidejte ji zdarma


Stránky lekarnyvcr.cz fungují od roku 2014

Kontakt - Ochrana osobních údajů